?pata??a ??a apple macbook 13" ma472

Το Alila Goa ε?ναι το μοναδικ? θ?ρετρο που ?χει θ?σει ?να υψηλ? σημε?ο αναφορ?? στο χ?ρο τη? φιλοξεν?α? σε αυτ? το παγκοσμ?ου φ?μη? προορισμ?? παραλ?α που ονομ?ζεται Γκ?α. Ε?ναι μ?λι? 20 λεπτ? απ? το Διεθν?? Αεροδρ?μιο Dabolim και ω? εκ το?του παρ?χει πολ? ε?κολη πρ?σβαση για του? ταξιδι?τε?. Ε?ναι ?να? ευτυχισμ?νο? καταφ?γιο για του? κουρασμ?νου? ταξιδι?τε? που φθ?νουν απ? τι? ζο?γκλε? τη? π?λη? και βλ?πει σ 'αυτ? αγαπητ? στου? επισκ?πτε? του? να απολα?σουνΜπαταρ?α για APPLE MacBook 13" MA472 τι? καλ?τερε? στιγμ?? των διακοπ?ν του? μαζ? του?. Τ?ποτα δεν ?χει γλιτ?σει για να του? δ?σει τι? πολυτελε?? εγκαταστ?σει? που τυχ?ν σ?γχρονου? ταξιδι?τε? αναζητο?ν σε κ?νηση. Παρ?χει τη δυνατ?τητα που χορτα?νω τ?σο τι? επιχειρ?σει? και ταξιδι?τε? αναψυχ?? που αναζητο?ν την επισκ?πτε?. Ε?τε πρ?κειται για μ?να του μ?λιτο? σα? ? αν πρ?κειται για ?να κοιν? ταξ?δι τη? οικογ?νεια?, αυτ? το θ?ρετρο προσφ?ρει μια σειρ? απ? ψυχαγωγικ?? επιλογ?? που κρατο?ν οι επισκ?πτε? μπορο?ν να διασκεδ?σουν.

 

Αυτ? το θ?ρετρο αποτελε?ται απ? 153 ευρ?χωρα δωμ?τια και σου?τε? και ε?ναι η σχεδιαστε? για να δ?σει στου? επισκ?πτε? μια χαλαρωτικ? και αναζωογονητικ? διαμον?. Για ?να αρκετ? απ?λαυση, το θ?ρετρο ?χει την τ?λεια ατμ?σφαιρα καιΜπαταρ?α για APPLE MacBook 13" MA472B/A μπορε?τε κυριολεκτικ? να νι?σετε την ?νταση υποχωρε? μακρι? απ? το σ?μα σα?! Η μαγευτικ? ωκε?νιε? απ?ψει? και το δροσερ? αερ?κι καταπρα?ντικ? θ?τει το μυαλ? και το σ?μα σα? σε μια χαλαρ? κατ?σταση και τη μαγευτικ? θ?α στο καταπρ?σινο τοπ?ο απ? τι? ευρ?χωρε? σου?τε? σα? φ?ρνει κοντ? σε ?ναν ?λλο πλαν?τη!

 

Τα δωμ?τια Α?θριο Οικογενειακ? πλ?ρω? εξοπλισμ?να με ?λε? τι? σ?γχρονε? αν?σει? που μπορε? να χορτα?νω του? εν?λικε? και του? νε?τερου? επισκ?πτε? που διαμ?νουν εδ?. Βρ?σκεται στο επ?πεδο του λ?μπι και ανο?γει σε ?να α?θριο στον κ?πο, ?που οι επισκ?πτε? μπορο?ν να απολα?σουν ειρηνικ? προστασ?α τη? ιδιωτικ?? Μπαταρ?α για APPLE MacBook 13" MA472CH/A ζω??. Αυτ? τα δωμ?τια ε?ναι ιδανικ? για μικρ?? οικογ?νειε? και ?χουν ?να επιπλ?ον κρεβ?τι ημ?ρα? και επ?ση? να παρ?χουν πρ?σβαση στην πισ?να του παιδιο? και του συλλ?γου. Τα μπ?νια ε?ναι εξοπλισμ?να με μοντ?ρνα επ?πλωση και διαθ?τουν ντου? και μπανι?ρα.

Web: notebook-battery.gr/APPLE-MacBook_13dpc_MA472-battery.html


Notas de prensa de ?pata??a ??a apple macbook 13" ma472